XML
Zmiana statutu ZOSZ

Uchwała Nr XXIV/149/05
Rady Gminy w Domaradzu
z dnia 11 kwietnia 2005 r.


w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.)

Rada Gminy  uchwala
co następuje:

W  Statucie Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XII/166/95 Rady Gminy Domaradz z dnia 11 grudnia 1995r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1) W § 5 dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu :
wykonuje zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów:
a) przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania
    pomocy materialnej dla uczniów,
b) przyjmuje wnioski i je klasyfikuje do udzielania pomocy,
c) przyznaje świadczenia pomocy materialnej w formie decyzji
    administracyjnych,
d) wstrzymuje i cofa stypendia,
e) wydaje decyzje administracyjne o wysokości nienależnie pobranego
    stypendium oraz o terminie zwrotu środków,
f) prowadzi egzekucje administracyjną nienależnie pobranego stypendium.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -