XML
Dopłaty do wody i ścieków

UCHWAŁA  Nr XXIV/145/05
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia  11 kwietnia  2005 r.

w sprawie  dopłat  do ceny 1 m3  dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 24  ust. 6    ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) art. 69. ust.4 pkt 3 w związku z art. 111 ust 3 ustawy o finansach publicznych( tekst jednolity  z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)


Rada Gminy u c h w a l a 
co następuje:

§ 1

Ustala się dopłaty z budżetu gminy dla wszystkich grup odbiorców do ceny
1 m3 dostarczonej wody w wysokości
1/ we wsi Golcowa - 1,52 zł brutto
2/ we wsi Domaradz - 0,80 zł brutto

§ 2

Ustala się dopłaty z budżetu gminy do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup odbiorców w wys. 0,20 zł brutto.

§ 3

1.  Dopłata do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zostanie przekazana w formie dotacji Zakładowi Budżetowemu w Domaradzu na podstawie ilości  dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Dotacja dla Zakładu Budżetowego w Domaradzu będzie przekazywana
    w ratach miesięcznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia 20.04.2005 r.

 


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -