XML
Najniższe wynagrodzenia dla pracowników ZGK

UCHWAŁA  Nr XXIV/143/05
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia  11 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Domaradzu.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.)

Rada Gminy u c h w a l a 
co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Domaradzu w I kategorii zaszeregowania w kwocie 750,- dla sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na zasadach określonych w § 3 ust. 5 cytowanego rozporządzenia

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie przez  Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Domaradzu wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie  5,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Domaradzu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -