XML
Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2000 z dnia 26 sierpnia

UCHWAŁA  NR XXIV/140/05
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia 11  kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XVIII/131/2000 z dnia 26 sierpnia
2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Szkół
Podstawowych nie będących nauczycielami.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.

Rada Gminy u c h w a l a  co następuje:

§ 1

W uchwale własnej Nr XVIII/131/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Szkół Podstawowych nie będących nauczycielami - § 2 otrzymuje brzmienie:

 Rada Gminy wyraża zgodę na ustalenie przez dyrektorów Szkół Podstawowych wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1,50 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorom Szkół Podstawowych w gminie Domaradz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -