XML
Ustalenie liczby punktów sprzedaży alkoholu

Uchwała  Nr XXXII/200/06
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia    2 maja 2006 r.

w sprawie    ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 %  alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  26 października 1982  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst D.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Ustala się  dla terenu gminy Domaradz dziewięć punktów sprzedaży napojów  zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  w tym:
1. w Baryczy " trzy  punkty
2. w Domaradzu  - trzy punkty
3. w Golcowej - trzy punkty.

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc własna Uchwała Nr XXIII/99/93 z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających  powyżej 4,5 %  alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem  sprzedaży.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni   od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
Dodano do archiwum