XML
Dopłaty do ceny 1m3 wody i odprowadzonych ścieków

UCHWAŁA  Nr XXXI/197/06
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia  27 marca  2006 r.

w sprawie  dopłat  do ceny 1 m3  dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 24  ust. 6    ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) art. 174 ust.1 ustawy o finansach publicznych( tekst jednolity  z 2005 r. Dz.U. Nr 249, poz. 2104)


Rada Gminy u c h w a l a 
co następuje:

§ 1

Ustala się dopłaty z budżetu gminy dla wszystkich grup odbiorców do ceny
1 m3 dostarczonej wody w wysokości
1/ we wsi Golcowa  0,89 zł brutto
2/ we wsi Domaradz " 0,80 zł brutto

§ 2

Ustala się dopłaty z budżetu gminy do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup odbiorców w wys. 0,20 zł brutto.

§ 3

1.  Dopłata do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zostanie przekazana w formie dotacji Zakładowi Budżetowemu w Domaradzu na podstawie ilości  dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Dotacja dla Zakładu Budżetowego w Domaradzu będzie przekazywana
    w ratach miesięcznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem   21.04.2006 r
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -