XML
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odpr. ścieków

UCHWAŁA  Nr XXXI/196/06
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia  27 marca 2006 r.

w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 24  ust. 1, 3 i 10  ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.)

Rada Gminy u c h w a l a 
co następuje:

§ 1

Na  okres  od  21 kwietnia 2006 roku  do  21  kwietnia  2007 roku  zatwierdza 
się jedną  taryfę  dla  wszystkich  grup  odbiorców  za  zbiorowe  zaopatrzenie 
w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzenie  ścieków  przez  Zakład  Budżetowy 
w  Domaradzu  na  terenie  Gminy  Domaradz:
1/ cena  za m3 wody  we  wsi  Golcowa - 4.26  zł plus podatek od towarów i usług
   VAT w wysokości określonej
odrębnymi przepisami
2/ cena za  1 m3 wody  we  wsi  Domaradz -  5.77 zł plus podatek od towarów i usług
   VAT w wysokości określonej
odrębnymi przepisami
3/ cena za 1 m3  ścieków 2.65 zł plus podatek od towarów i usług
   VAT w wysokości określonej
odrębnymi przepisami

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo
    przyjęty.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -