XML
Nadanie honorowego obywatelstwa Annie Gładysz

Uchwała Nr XXXI/ 193/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia  27 marca  2006 r.

w sprawie  nadania honorowego obywatelstwa gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. )

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Nadaje się honorowe obywatelstwo gminy Domaradz Pani  Annie Gładysz
zam. Golcowa 279 z okazji Setnej Rocznicy Urodzin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -