XML
Wyrażenie zgody na nabycie działki

Uchwała  Nr XXXI/192/06
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 27 marca 2006  r.

w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  działki.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie  od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działki   Nr 7081  
o pow. 0,14  ha   położonej   w Golcowej.

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -