XML
Uchwalenie Statutu GOPS

Uchwała Nr XXXI/187/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia 27 marca 2006 r.

 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaradzu


   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)
 
Rada Gminy u c h w a l a
Co następuje:

 
§ 1

 
Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 2

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.),
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z póź.zm.),
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź.zm.),
4. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 z póź.zm.),
5.  Statutu Gminy Domaradz,
6.  Uchwały Nr XI/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Domaradzu z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej " Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu,
7. Niniejszego statutu.

§ 3

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Domaradz.
2. Siedzibą Ośrodka jest Domaradz, a teren działania są sołectwa wchodzące w skład Gminy Domaradz.
3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

§ 4

Ośrodek używa pieczęci o nazwie "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu"

Rozdział II
 
Cel i zadania Ośrodka

 
§ 5

1.  Celem Ośrodka jest realizacja pomocy społecznej polegającej na dążeniu do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działania Ośrodka powinny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodziną potrzebującym.
3.  Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2/ pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi;
3/ prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 6

1. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.
2. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1/ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2/ sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3/ udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom mniemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8/ przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9/ opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością  sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10/ praca socjalna;
11/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12/prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13/ tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14/ dożywianie dzieci;
15/ kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie;
17/ utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.
3.  Do zadań  własnych gminy należy:
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2/ przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4/ inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb.
4. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3/ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w
 miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5/ prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 7 

Ośrodek Pomocy Społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka

 
§ 8

1.  Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.

§ 9

1. W skład Ośrodka wchodzą wieloosobowe stanowiska pracy ds.:
1/ pracy socjalnej,
2/ usług opiekuńczych,
3/ świadczeń rodzinnych,
4/ inne stanowiska w zależności od potrzeb.
2.  Zakres działania poszczególnych stanowisk pracy ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.
3. Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Gminy potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
4. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz realizuje zadania zlecone Gminie.

Rozdział IV
Gospodarka finansowo-budżetowa

 
§ 10

1.Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy.

    § 11 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 
 
§ 12

1.  Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.
2.  Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14

Traci moc własna Uchwała Nr XIV/75/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Domaradzu.
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -