XML
Wójt Gminy Domaradz

Wójt Gminy Domaradz - Marcin Tarabuła

Kompetencje

 

 1.  

  . Do zakresu zadań wójta należy w szczególności:
  1) reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  2) wykonywanie zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa, uchwały rady i 
      niniejszy regulamin,
  3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy ( prowadzenie polityki
      kadrowej) i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych
      jednostek organizacyjnych, oraz  wszystkich pracowników urzędu gminy,
  5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników urzędu,
  6) koordynowanie działalności poszczególnych stanowisk pracy urzędu oraz
      organizowanie ich współpracy,
  7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy urzędu a w
      szczególności dotyczącymi podziału zadań,
  8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile statut gminy nie stanowi 
      inaczej,
  9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
  10) upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji
     administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od,  sekretarza gminy, skarbnika
    gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy,   oraz pracowników urzędu 
     upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu  decyzji administracyjnych,
  12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą sekretarza i skarbnika gminy,
     kierownika USC , stanowisk pracy ds.: drogownictwa i bhp; zamówień publicznych i
     ochrony środowiska; obrony, bezpieczeństwa i informacji niejawnych; gospodarki
     przestrzennej i budownictwa; inwestycji, remontów i infrastruktury komunalnej, oraz
     kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.,
  2. Wójta w czasie jego nieobecności zastępuje sekretarz gminy
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2006-07-06
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2024-05-06 12:27
Modyfikacja Tomasz Bober - Admin 2024-05-07 09:03