XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica"
IRiS 6220.1.2019                                                                                              Domaradz 2019-05-29
 
Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postepowania administracyjnego
 
 
           Zgodnie z art.61 § 4 I art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.2018 poz 2096) i art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2019 poz.630)
 
 
z a w i a d a m i a m
 
 
        że na wniosek z dnia 24.05.2019r. Pana Łukasza Wyżykowskiego reprezentujący Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski ul. Legionistów 4 36-200 Brzozów działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.05.2019 w imieniu Powiatu Brzozowskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 , zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km.8+720-9+745 w miejscowości Golcowa’’
 
       Wobec powyższego informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie urzędu Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345 w pokoju nr 19
 
    Przedmiotowa przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz-Przysietnica polegająca na budowie chodnika  dla pieszych należy do przedsięwzięć jako przedsięwzięcie należące do §3 ust1 pkt60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2-10r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.71)
 
         Zgodnie z art. 64 ust.1i2 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w toku postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.
 
       Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
            Zgodnie z art.41§ 1 k.p.a. w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej  zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.74 ust.3 pkt1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art.49 k.p.a.- zawiadomienie o wszczęciu postepowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Domaradzu  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaradz pod adresem: www.bip.domaradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Golcowa gmina Domaradz.
 
           Zgodnie z art.49k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia
 
 
                                                                                              Jan Kędra
                                                                                  Wójt Gminy Domaradz
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1 Wnioskodawca
2.Strony postepowania poprzez obwieszczenie zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzedu Gminy w Domaradzu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaradz pod adresem www.bip.domaradz.pl oraz na tablicy ogloszeń w miejscowości Golcowa , gmina Domaradz
3.a/a
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2019-05-31
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2019-05-31 13:58
Dodano do archiwum 2019-08-06 13:13