XML
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r. w Urzędzie Gminy Domaradz
ZARZĄDZENIE NR 120.11 .2021
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia  13 kwietnia 2021 r.
 
 
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja  2021r. w Urzędzie Gminy Domaradz
 
 
            Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
 
 
zarządzam co następuje:
 
§1
Ustala się dodatkowy dzień  wolny od pracy, dla pracowników Urzędu Gminy
Domaradz, w piątek 4  czerwca 2021r.  w zamian za święto przypadające w sobotę
1 maja  2021r.
 
 
§2
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaradzu oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gierula - Sekretarz2021-05-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2021-05-28 08:52