XML
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
          N podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735) w związku z art. 71 ust 2 pkt 2,art. 75 ust 1 pkt 4,art.84 oraz art. 85 ust 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) a także § 3 ust 1 pkt54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019r., poz1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków,
działającego przez pełnomocnika  P. Przemysława Kołodzieja na realizację przedsięwzięcia pn:
,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
 
 
 
o r z e k a m
 
 
I   Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz
z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35
w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
II      Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
 
 
 1. Prace ziemne związane z budową farmy fotowoltaicznej będą wykonane poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca-31 sierpnia.  W przypadku konieczności wykonywania prac  ziemnych i wycinki w w/w okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków prace te   zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 
 1. Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogą stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwiezione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia  będą one niezwłocznie odławiane i przenoszone poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.
 2. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe będą wykonane jako linie podziemne.
 3. Przestrzeń miedzy panelami zostanie obsiana mieszanką roślin zielonych w tym dwuliściennych i miododajnych. Taki sposób użytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywać przez cały okres eksploatacji farmy fotowoltaicznych. Co roku wykonać jedno koszenie. Nie prowadzić żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym koszenia
w okresie 1 kwietnia- 31 lipca. Nie używać kosiarek rozdrabniających. Pokos pozostawić przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, następnie pozyskaną biomasę usunąć z powierzchni farmy fotowoltaicznej.
 1. Nie będą stosowane herbicydy, pestycydy i jakichkolwiek inne środki chemiczne ograniczające wzrost roślin.
 2. Panele fotowoltaiczne nie będą odłączane ani odśnieżane przy użyciu środków chemicznych.
 3. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane jako siatkowe z przestrzenią min. 20cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolna krawędź ogrodzenia wykonana zostanie w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt – na dole ogrodzenia zastosowany będzie pełny splot siatki
z zamkniętymi oczkami.
 1.  Panele pokryte będą warstwą antyrefleksyjną..
 2. W przypadku wykonania  oświetlenia farmy, będzie ono aktywowane czujnikiem ruchu.
 3. Transformator olejowy będzie wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić całość oleju z transformatora.
 
III Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako integralną część
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
        Wnioskiem z dnia 29.06.2022r. (data wpływu 04.07.2022r.)  Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta18, 30-703 Kraków działająca przez Pełnomocnika Zarządu P. Przemysława Kołodzieja zwróciła się do Wójta Gminy Domaradz, o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr. ewid. 6161/31, 6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
 
           Na podstawie art. 75 ust 1 pkt4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022poz.1029 ze zm.) zwane dalej ustawą ooś, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Domaradz.
 
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33,6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
            W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie wolnostojąca elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid.6161/31, 6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz gmina Domaradz. Powierzchnia terenu  zajętego przez farmę i towarzyszącą infrastrukturę wyniesie ok.3,7 ha.  W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż następujących elementów:
 • Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 4 MW,
 • Konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod katem nachylenia o-90° orientacji południowej usytuowanej na gruncie.
 • Falowniki ( inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej.
 • Instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni słonecznej.
 • Stacja kontenerowa wraz z transformatorem i linią kablową doziemną.
 • Ogrodzenie,
 • Instalacja odgromowa i zabezpieczająca,
 • Dopuszcza się posadowienie magazynów energii,
 • Pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji.
Projektowane przedsięwzięcie przewiduje montaż do 14800 paneli fotowoltaicznych o mocy 250-1500Wp każdy. Moduły będą rozmieszczone w rzędach, pomiędzy którymi odległość wynosiła będzie od 2 do 20m. Panele fotowoltaiczne osłaniać będą powierzchnię  do około
23 700m2
Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.
 
        
Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w §3 ust. 1pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r.,poz.1839 ze zm.),tj.: ,,zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie się powierzchnie terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia"  Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie  należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art.59 ust1 pkt2 ustawy
o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art.   71 ust 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
        Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art.63 ust 1 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie których dokonano analiz przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego  oddziaływania stwierdzono brak potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko
 
          Tutejszy organ w toku prowadzonego postepowania administracyjnego  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił, że liczba stron postepowania  przekracza 10. Wobec powyższego , na podstawie art.73 ust.3 ustawy ooś, w analizowanym przypadku zastosowanie  ma art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron  o decyzjach  i innych czynnościach organu administracji publicznej  może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia  zwyczajowo przyjętej  w danej miejscowości  lub przez udostepnienie  pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu  administracji publicznej .
Mając na względzie  powyższe  w przedmiotowym postępowaniu  Strony postepowania były informowane  w drodze obwieszczenia  wywieszonego  na tablicy ogłoszeń Gminy Domaradz oraz udostępnionego  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Tutejszy organ zawiadomił Strony postepowania w drodze obwieszczenia z dnia 06.07.2022r., o wszczęciu postępowania ,informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.
 
 W toku prowadzonego postepowania , na podstawie art.64 ust.1 i 3 ustawy o.o.ś, pismem
z dnia 06-07-2022 Wójt Gminy Domaradz wystąpił do Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Krośnie o wydanie opinii/ uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu  na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 12.07.2022r. znak:WOOŚ.4220.1.9.2022.PM.2 wezwał Wójta Gminy Domaradz do uzupełnienia  wniosku przedłożonego w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o  oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia  pn: ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW każda wraz z infrastruktura techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35 w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie” o :
 
 1. sprecyzować zakres i nazwę przedsięwzięcia; określić ilość farm fotowoltaicznych będących przedmiotem postepowania,
 2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do zapisu art.76a ustawy Kpa
 3. wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub informację o jego braku dla terenu przedsięwzięcia,
 4. oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym  od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art.24m ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506 ze zm.), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art.64 ust.2a ustawy ooś.
         Pismem z dnia 26 07.2022r. Wójt gminy Domaradz przesłał żądane uzupełnienia do wszystkich opiniujących stron.
 Po zapoznaniu się  z żądanym uzupełnieniem, pismem z dnia 08.08 2022r. znak: WOOS.4220.1.9.2022.PM.P Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię,  że dla przedsięwzięcia pn,  ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 6161/31,6161/33, 6161/35
w miejscowości Barycz, gmina Domaradz, powiat brzozowski, województwo podkarpackie”
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile zostaną spełnione poniższe warunki
 
 1. Prace ziemne związane z budowa farmy fotowoltaicznej będą wykonane poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca-31 sierpnia.  W przypadku konieczności wykonywania prac  ziemnych i wycinki w w/w okresie, prace te zostaną poprzedzone kontrola specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków , prace te   zostaną wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 
 1.  Wykopy,zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogą stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwiezione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia  będą one niezwłocznie odławiane i przenoszone poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.
 2. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe będą wykonane jako linie podziemne.
 3. Przestrzeń miedzy panelami zostanie obsiana mieszanka roślin zielonych w tym dwuliściennych i miododajnych. Taki sposób użytkowania przestrzeni miedzy panelami utrzymywać przez cały okres eksploatacji farmy fotowoltaicznych. Co roku wykonać jedno koszenie. Nie prowadzić żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym koszenia w okresie 1 kwietnia- 31 lipca. Nie używać kosiarek rozdrabniających. Pokos pozostawić przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, następnie pozyskaną biomasę usunąć z powierzchni farmy fotowoltaicznej.
 4. Nie będą stosowane herbicydy, pestycydy i jakichkolwiek inne środki chemiczne ograniczające wzrost roślin.
 5. Panele fotowoltaiczne nie będą odladzane ani odśnieżane przy użyciu środków chemicznych.
 6. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane jako siatkowe z przestrzenia min. 20cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolna krawędź ogrodzenia wykonana zostanie w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt – na dole ogrodzenia zastosowany będzie pełny splot siatki
z zamkniętymi oczkami.
 1.  Panele pokryte będą warstwą antyrefleksyjną.
 2. W przypadku wykonania  oświetlenia farmy, będzie ono aktywowane czujnikiem ruchu.
 3. Transformator olejowy będzie wyposażony w szczelną misę, mogącą pomieścić całość oleju z transformatora.
 
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie pismem z dnia 15.07.2022r.  znak: PSNZ.9020.5.10.2022.JW wezwał Wójta Gminy Domaradz  do uzupełnienia wniosku 
o następujący dokument:
 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku.
Pismem z dnia 26.07.2022r. Wójt Gminy Domaradz  przesłał  żądane uzupełnienie.
Opinią z dnia 04.08.2022r. znak: PSNZ. 9020.5.10.2022.JW Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
          Dla terenu na którym  planowana jest inwestycja, nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Faza realizacji przedsięwzięcia doprowadzi do tymczasowego i krótkotrwałego zwiększenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami i gazami, powstałymi na skutek działania maszyn niezbędnych do transportu i montażu elementów farmy. Emisja zanieczyszczeń będzie niewielka i nie spowoduje zmian w środowisku przyrodniczym. Farma fotowoltaiczna  w fazie eksploatacji  nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza. Krótkotrwałe  oddziaływanie  związane z emisją hałasu, może pojawić się w trakcie montażu urządzeń. Na etapie budowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej do najbardziej uciążliwych oddziaływań zaliczyć można hałas emitowany przez pojazdy transportujące poszczególne elementy konstrukcji. Sprzęt budowlany  będzie pracował w porze dziennej w godzinach miedzy 600 a 2200, co przyczynia się do zminimalizowania  uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu o zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. W fazie eksploatacji niewielka ilość hałasu wystąpi
w związku z pracą urządzeń elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej. W związku
z powyższym planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia  wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Odpady komunalne i budowlane wytwarzane w trakcie  budowy będą składowane i odbierane  przez odpowiednie służby, a na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie będą magazynowane na terenie elektrowni tylko zabierane i magazynowane  przez  podmioty które posiadają  odpowiednie zezwolenie.
Niewielka  produkcja ścieków  socjalno- bytowych wystąpi w fazie budowy/ likwidacji instalacji fotowoltaicznej.  Ścieki socjalno-bytowe z kabiny toaletowej będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Zaplecze zostanie  zabezpieczone  przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód przez wyposażenie placu budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy rekultywacja skażonego obszaru za pomocą sorbentów. W wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni słonecznej nie będą powstawały ścieki technologiczne.
Panele fotowoltaiczne, które zostaną użyte do budowy farmy fotowoltaicznej będą pokryte warstwa samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. Wody opadowe i roztopowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi i będą swobodnie filtrowały do gleby. Na etapie budowy  oraz podczas eksploatacji nie przewiduje się promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie mając na uwadze lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w zlewni Górnego Sanu która zgodnie  z §18 pkt 34 lit a załącznika  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statusu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U.z 2017r., poz.2506) leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedziba w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym
w przedmiotowej sprawie.
           Pismem z dnia 10 sierpnia 2022r. data wpływu 16.08.2022r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.108.2022.UK P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu ze względu na skomplikowany  charakter sprawy poinformował, że nie może zostać dotrzymany termin załatwienia sprawy i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 24 sierpnia 2022r.
         Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016., poz.1911 ze zm.) którego okres obowiązywania został  wydłużony do dnia22 grudnia 2022r.zgodnie z art.3 pkt3 ustawy z dnia 17 listopada 2021. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz.2368  planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej CWPd), o kodzie PLGW2000154 będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie
 i nie zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto  ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
          Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r.  w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), tj. ,,Baryczka” o kodzie PLRW20001222349, typ12 (potok fliszowy) będącej naturalną częścią wód niemonitorowaną, w dobrym stanie i nie zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz  dobry stan chemiczny, bez derogacji. Zlewnia ww. JCWP została  zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. rezerwat przyrody Mójka REZ788. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszaru chronionego.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami głównych zbiorników  wód podziemnych, terenami  narażonymi na niebezpieczeństwo  wystąpienia  powodzi oraz ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.
        Mając na uwadze  rodzaj i skale przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania  minimalizujące uznano, ze zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne i nie będzie wpływać  negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.
 
        Planowana inwestycja  realizowana będzie w całości  na terytorium kraju 
o lokalnym zasięgu, przedsięwzięcie nie będzie  źródłem transgranicznego oddziaływania.
      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia  z uzyskania zezwolenia  na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy  o ochronie przyrody.
 
 
             Przedłożone materiały dot. Planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając  zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko
 
 
W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Domaradz uwzględnił:
 • informacje określone w  Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
 • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
(sygn..:PSNZ.4540.7.2017) za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  SYGN.; WOOŚ.4240.1.4.2017.AH.4 w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Pismo P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu SYGN.; RZ.ZZŚ.3.435.108.2022.UK. w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę  oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
 
Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia ( załącznik nr 1)
 
 
 
P O U C Z E N I E
 
 
         Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Domaradz w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
        W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu  administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
                                                                                                               Wójt Gminy Domaradz
 
Załączniki.
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia
 
Otrzymują:
 1. Gigawat Wytwarzanie XVII Sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 18  30-703 Kraków
Pełnomocnik Pan Przemysław Kołodziej      
 1. Tablica ogłoszeń
 2. A/a
 
Do wiadomości
 
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Ul. Moniuszki 17
36-200 Brzozów
 1.  P.G.W. Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl.
 
 
 
 
        
 
 
          
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłStanisław Gosztyła - inspektor2022-09-19
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2022-09-19 12:34