XML
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 28 lutego 2023 r.

 
          Stosownie do  art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 503, z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000, z póżn. zm.)
zawiadamia się
że   została   wydana   decyzja   znak  RGG.6733.3.2022/2023  z  dnia   28.02.2023   roku  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  przedsięwzięcia  pn: „ Budowa  stacji bazowej telefonii komórkowej BEZ 7117A na  działce  nr  ewid.  5727  położonej  w  miejscowości  Barycz ”.
Od  decyzji  niniejszej służy  stronom  prawo wniesienia   odwołania   do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krośnie za moim  pośrednictwem  w  terminie 14  dni  od  dnia  jego  wywieszenia     w miejscu publicznym.
Obwieszczenie  podaje  się  do  publicznej   wiadomości   w   sposób  zwyczajowo   przyjęty,  poprzez wywieszenie na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Domaradz  oraz  na  stronie  internetowej   Gminy      w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Domaradz
WytworzyłKatarzyna Wójcik - inspektor2023-02-28
Publikujący Tomasz Bober - Admin 2023-02-28 15:25