XML
Wyrażenie zgody na remont dróg i ścieżek

Uchwała Nr XXXIV/218/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 22 września  2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont dróg i ścieżek służących  mieszkańcom  gminy.


    Na podstawie art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
    §  1
Wyraża  się zgodę na :
1. remont dróg  nie ujętych w mapach, służących do celów rolniczych,
2. wyłożenie płytkami betonowymi ścieżek biegnący przez grunty osób fizycznych,  służących wszystkim mieszkańcom.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -