XML
Upoważnienie Wójta do zaciągnięcia zobowiązań

Uchwała Nr XXXV/221/06 
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 12 października 2006 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Domaradz do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2007.


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."e" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm).


Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Zaciąga się w roku 2006 zobowiązanie finansowe na wykonanie zadania pn. "Karosaż samochodu pożarniczego do realizacji przedsięwzięć z zakresu zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków na podwoziu STAR 266 Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcowej" powyżej kwoty uchwalonej budżecie gminy na rok 2006 w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Zobowiązania, o których mowa w ust.1 będą pokryte z dochodów własnych gminy
w roku 2007.
§  3

  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -