XML
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr  I/1/06
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  27 listopada 2006 r.

w sprawie   wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz.

 

  Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591)oraz § 17 ust. 2   Statutu  Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 60, poz. 1224))   

Rada  Gminy  stwierdza
co  następuje :

§ 1

Na podstawie protokołu Komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku glosowania tajnego przeprowadzonego w sprawie wyboru Przewodniczącego " Przewodniczącym Rady Gminy Domaradz został wybrany Pan  Jan Kędra
zam. Golcowa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prowadzący  obrady  sesji

Józef Anioł

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -