XML
Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr II/6/06
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 4 grudnia 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  15 200 zł.,

Dział   Rozdział    Treść   kwota 

750  Administracja publiczna  15 200
    75023   Urzędy gmin   15 200
Wydatki bieżące  15 200
W tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 200

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -