XML
Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr III/8/06  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1


1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

600  Transport łączność  17 830
   60016   Drogi publiczne gminne  17 830   
    Wydatki bieżące  17 830

630  Turystyka    17 830
   63095   Pozostała działalność  17 830
    Wydatki majątkowe    17 830

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -