XML
Zmiana uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta

Uchwała Nr IV/12/06
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  29 grudnia  2006 r.

w sprawie zmiany własnej Uchwały Nr II/5/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz

 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm), art. 4  pkt. 1  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr II/5/06 z dnia 4  grudnia 2006 r.  r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaradz w § 1:
1. skreśla się  w wierszu drugim  zapis "wysokości  6.935 zł w tym"
2. pkt 2 otrzymuje brzmienie "dodatek za wysługę lat  wg obowiązujących przepisów".   

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
2. Przepisy uchwały mają zastosowanie od dnia 04 grudnia  2006 r.

 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2007-03-12
Publikujący -