XML
Odwołanie Sekretarza Gminy

Uchwała Nr V/ 14/ 07
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  2 lutego  2007 r.

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy 

   
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm) i art. 70 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. " kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Odwołać z dniem 2 lutego 2007 r. Panią Kazimierę Łobodzińska ze stanowiska Sekretarza Gminy. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -