XML
Powołanie Sekretarza Gminy

Uchwała Nr V/15/07
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  2 lutego  2007 r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy

   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm) na wniosek Wójta Gminy
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Powołać z dniem 2 lutego 2007 r. Pana Stanisława Gierulę na stanowisko Sekretarza Gminy. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -