XML
Zwołanie zebrań wiejskich
 Uchwała Nr V/16/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia   02 lutego 2007 r.

w sprawie   zwołania Zebrań Wiejskich

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  § 23 pkt 3 Statutów sołectw (Uchwała Nr XIX/102/96 Rady Gminy Domaradz z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw )


Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zwołuje się Zebrania Wiejskie na których zostanie dokonany wybór sołtysów
i członków Rad Sołeckich w terminach :
1.  11 lutego 2007 r.  o godz. 13-tej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
   w  Domaradzu
2.    18 lutego 2007 r o godz. 9-tej  w Szkole Podstawowej w Baryczy
3.  18 lutego 2007 r. o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Golcowej

§ 2

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów określają Statuty sołectw.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na terenie sołectw  przez rozplakatowanie  na tablicach ogłoszeń

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -