XML
Wytypowanie przedstawiciela gminy do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Brzoz

Uchwała Nr V/17/07
Rady   Gminy   Domaradz
z  dnia 02 lutego 2007 r.

w sprawie   wytypowania przedstawiciela gminy do pracy w Powiatowej Radzie   Zatrudnienia w Brzozowie.Na  podstawie  art.  18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji
i zatrudnienie i instytucjach rynku pracy(Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Na przedstawiciela gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie typuje się Pana  Jana Pilcha zam.  Domaradz 363

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
  
§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/266/02 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie wytypowanie przedstawiciela gminy do pracy w Powiatowej Radzie  Zatrudnienia w Brzo

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -