XML
Zarządzenie poboru opłaty skarbowej

Uchwała  Nr V/18/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  02 lutego 2007 r.

w sprawie zarządzenia  poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta opłaty.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia  16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (D.U. Nr  225,poz.1635)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1
Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz  wyznacza się na inkasenta opłaty Panią Barbarę Więcek zam. Golcowa 72A.
§ 2

Wynagrodzenie ustala się w wysokości  6  % pobranej opłaty.

§ 3

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni   od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -