XML
Zmiana własnej uchwały Nr XXII/178/01 z dnia 28 lutego 2001 r.

Uchwała  Nr V/19/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 02 lutego 2007 r.

w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXII/178/01 z dnia 28 lutego 2001 r. 
w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1
W własnej Uchwale Nr XXII/178/01 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie § 3 otrzymuje brzmienie " Do uczestnictwa w pracach organów Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wyznacza się Wójta Gminy Domaradz." 

§ 2


Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęc

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -