XML
Upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała  Nr V/20/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  02 lutego  2007 r.

w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego.


 Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jana Kędrę do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Wójta Gminy Domaradz Pana Jana Alfonsa Pilcha zam. Wesoła 264.

§ 2

Postępowanie sprawdzające przeprowadza się w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o którym mowa w art. 36 ust. 2  w.w. ustawy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -