XML
Plany pracy komisji

Uchwała Nr V/21/07
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  02 lutego  2007r.

w sprawie  przyjęcia  planów pracy na 2007 r. stałych komisji Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591
z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz  z dnia  28 kwietnia 2003 r.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Przyjąć  plany  pracy na 2007 r. stałych komisji Rady Gminy stanowiące załączniki do uchwały od Nr 1 do Nr 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/21/07 
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.
 

Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady  Gminy Domaradz  na 2007 r.

1. I  kwartał.
- sprawozdanie  z działalności za 2006 r. oraz zatwierdzenie planu pracy  Gminnego  Ośrodka Kultury na 2007 r.
-  sport i kultura  w gminie na szczeblu szkół 
-    analiza projektu budżetu  na 2007 r


2.  II kwartał.
- sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu   Opieki   Zdrowotnej
-  funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie.
 
3. III- kwartał .
- sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- "Święto plonów"- współpraca w organizacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury,

4.  IV kwartał .
- sprawozdanie z wykonania planu  pracy komisji za 2007r.
- plan pracy Komisji na 2008 r.,
- analiza projektu budżetu  na 2008 r i wypracowanie opinii.

5. Opiniowanie ważniejszych projektów uchwał.
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/21/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.

 

Plan pracy
Komisji Bezpieczeństwa   Publicznego Rady  Gminy Domaradz na 2007 r.


 I-wszy kwartał :
- kontrola przestrzegania  zasad usytuowania na terenie gminy  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 
  

 II-gi kwartał :   
- przegląd  dróg i mostów gminnych   
- analiza realizacji zadań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku
- przegląd budynków mienia komunalnego

 III-ci kwartał   
- gospodarowanie mieniem komunalnym, przegląd wykonania  zadań   zaplanowanych w budżecie

IV- ty kwartał  
- podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji
- projekt budżetu gminy na 2008 r.
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/21/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.

Plan pracy
Komisji Budżetu Rady Gminy Domaradz na 2007 rok

I-wszy kwartał :
1. Analiza i opracowywanie budżetu gminy na 2007 r
2. Analiza wykonania  budżetu za 2006 r.


II-gi kwartał :
1. Analiza realizacji uchwał i wniosków.
2. Analiza materiałów przetargowych .


III-ci kwartał :
1. Analiza bieżącego wykonania budżetu gminy.
2. Ocena realizacji inwestycji.


IV-ty kwartał :
1. Posumowanie pracy komisji za 2007 r.
2. Ustalenie planu pracy na 2008.
 

4. Analiza i wypracowanie opinii do budżetu gminy na 2008 r.

Komisja w  miarę potrzeb  będzie  odbywała dodatkowe posiedzenia.
 
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/21/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaradz na 2007 r.


I-wszy kwartał 

- kontrola wykonania budżetu gminy w 2006 r.(kontrola wydatków  bieżących i inwestycyjnych),
- kontrola gospodarowania mieniem gminnym
- kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych
- opracowanie opinii z wykonania budżetu oraz wniosku  dotyczącego absolutorium.

 II-gi kwartał   

- kontrola realizacji budżetu  w I kwartale br. Kontrola realizacji budżetu jednostki organizacyjnej


 III-ci kwartał   

-  kontrola realizacji budżetu  w II kwartale br.

4. IV-ty kwartał  -   kontrola realizacji budżetu  w III kwartale br.
    -  projekt budżetu na 2008 r.,
    -  sprawozdanie z  pracy Komisji za 2007 r.  
    -  ustalenie planu pracy na 2008 r.   

W ciągu roku Komisja będzie wykonywała inne zadania zlecone przez Radę
w zakresie kontroli.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -