XML
Powołanie Rady Społecznej SP ZOZ w Domaradzu
Uchwała Nr VI/28/07

Rady  Gminy  Domaradz

z  dnia   14 marca  2007 r.
 
w sprawie   powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 
    Zdrowotnej w Domaradzu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  art. 45  ust 8 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
§ 1
 
Powołuje się Radę Społeczną Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej
w Domaradzu w składzie :
  1.  Jan  Pilch  -Wójt Gminy Domaradz - Przewodniczący
  2.  Zbigniew Leń   - przedstawiciel Wojewody-członek
  3. Stanisław Bober  - członek
  4. Jan Kędra   - członek
  5. Teresa  Gosztyła - członek
  6. Lucyna Smaroń   - członek
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -