XML
Zmiana własnej uchwały Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r.

Uchwała  Nr VI/ 42/07

Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  14 marca  2007 r.
 
w  sprawie   zmiany  własnej uchwały Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie
    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 
   Na  podstawie 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art. 19 ust. 1 ustawy  z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.z 2006 r.  Nr 123, poz. 858)
 
 

Rada  Gminy  uchwala

co  następuje :
   § 1
W własnej uchwale Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków § § 48 i 49 otrzymują brzmienie :
  1. § 48 " 1. Należności za odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn pobranej wody
    oraz opłaty za m3 zgodnie z obowiązującymi taryfami. Stosowanie cen
    i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do
    wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania
    odbiorców o ich wysokości.
    2. Ilość wody i ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza."
  1. § 49 "W przypadku braku możliwości zainstalowania wodomierza, ilość dostarczonej 
  wody do nieruchomości i odprowadzonych ścieków  ustala się zgodnie
  z ustalonymi przeciętnymi normami  zużycia wody określonymi w odrębnych
  przepisach"
 
§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -