XML
Udzielenie absolutorium Wójtowi

Uchwała  Nr VII/ 43/07

Rady   Gminy  Domaradz

z  dnia  16 kwietnia 2007 r.

 
w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
  za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
( Dz.U. Nr 249,poz. 2104 z późn.zm), po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy  z realizacji budżetu gminy za 2006 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Udzielić Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2006 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -