XML
Udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska

Uchwała Nr VII/45/07  

Rady  Gminy  Domaradz

 z dnia 16 kwietna 2007 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia
LGD "Ziemia Brzozowska"
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.194 ust. 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm).
 
Rada Gminy uchwala
co następuje :
 
§ 1
 
Rada Gminy w Domaradzu wyraża zgodę na udzielenie w 2007 roku pożyczki z budżetu Gminy Domaradz w kwocie 30 000,00 złotych dla Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska" z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych p.n.. "Ta Brzozowska Ziemia drugiej takiej nie ma" w związku z ubieganiem się przez Stowarzyszenie o współfinansowanie inwestycji gminnej ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 
§  2
 
Udzielana pożyczka zostanie spłacona w 2008 roku.
 
§  3
 
Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki.
§  4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§  5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -