XML
Pomoc finansowa dla powiatu - budowa chodnika
Uchwała  Nr VII/47/07 
 Rady  Gminy  Domaradz
 z  dnia 16 kwietnia  2007 r.
 
w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Brzozowskiego.
 

  Na  podstawie  art.10 ust 2, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )
 
Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :
 
§ 1
 
Udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego w kwocie 110 000,00 złotych  na pokrycie  kosztów  budowy chodnika przy drodze powiatowej.

§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Załącznik  Nr  1
   do  Uchwały  Nr VII/47/07
    Rady  Gminy  Domaradz
    z  dnia 16 kwietnia     2007 r.
 
Umowa  Nr ........./  2007 r.
 
Zawarta  w  dniu  ...... 2007 r.  w  Brzozowie  pomiędzy  Gminą Domaradz  reprezentowaną  przez :
1.  mgr  Jana Pilcha " Wójta  Gminy  Domaradz
a:
Powiatem  Brzozowskim  reprezentowanym  przez:
1.  inż.  Zygmunta  Błaża -  Starostę  Brzozowskiego
2.  inż.  Janusza  Dragułę    -   Wicestarostę  Brzozowskiego
 
w  sprawie  wspólnego  finansowania  odnowy  nawierzchni  drógi  powiatowej
nr  Domaradz  -  Lutcza. 
Na  podstawie  art. 175 ust. 2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 ) ustala  się  co  następuje:
 
§ 1
 
1. Strony  umowy  zobowiązują  się  do  wspólnego  finansowania  odnowy   
nawierzchni  drogi  powiatowej  nr      Domaradz  -  Lutcza w  km   

2. Ustala  się  udział  środków  finansowych  na  wykonanie  zadania
określonego  w  ust 1: 
  - z  budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  w  wysokości     zł
  - z  budżetu  Gminy  Domaradz  w  wysokości zł
 
§ 2
 
Strony   ustalają , że  w  skład  komisji  powołanej  do  dokonania
odbioru  oraz  rozliczenia  zadania  zostanie  powołany  przedstawiciel  Gminy
Domaradz  wyznaczony  przez  Wójta  Gminy.
 
§ 3
 
Technologia  oraz  zakres  rzeczowy  do  wysokości  środków  określonych  w  § 1  ustalone  zostaną  przez  strony  w  protokole.
 
§ 4
 
W  przypadku  gdy  koszt  realizacji  zaplanowanego  zadania  będzie  niższy
niż  łączna  kwota  przekazana  na  to  zadanie  środków  finansowych  Gminy
Domaradz  i  Powiatu  Brzozowskiego  rozliczenie  zadania  nastąpi  proporcjonalnie  do  udziału  każdej  ze  stron  niniejszej umowy  w  tym  zadaniu .
 
§ 5
 
Gmina   Domaradz   przekaże   na   rzecz   Powiatu   Brzozowskiego  zadeklarowaną  kwotę  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentów
rozliczeniowych.
 
§ 6
 
Umowę  zawiera  się  na  okres od......  do 31 grudnia  2007 r.
 
§ 7
 
Każda  zmiana  umowy  dla  swojej  ważności  wymaga  formy  pisemnej
pod  rygorem  nieważności.
 
§ 8
 
Umowę  spisano  w  czterech  egzemplarzach , po  dwa  dla  każdej  ze  stron.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -