XML
Zmiana uchwały w sprawie regulaminu pomocy socjalnej dla uczniów
Uchwała Nr VII/49/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 16 kwietnia 2007r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
§1
 
W uchwale Nr XXV/161/05 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 20.05.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zmienionej Uchwałą Nr VI/135/07 z dnia 14 marca 2007 r.   w  § 14 ust. 4:
1) pkt. a) otrzymuje brzmienie:
- dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium lub okresu ferii letnich.
2) po pkt. c) dodaje się pkt. d) w brzmieniu :
- " d) udokumentowane koszty zakupu pomocy rzeczowej z okresu ferii letnich będą refundowane do wysokości stypendium przyznanego na kolejny rok szkolny w okresie od września do grudnia. "
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -