XML
Zmiana uchwały ws przekształcenia SPZOZ w Domaradzu
 
Uchwała Nr VII/50/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  16 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie  zmiany własnej Uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r.
  w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki  Zdrowotnej w Domaradzu.
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 36 i art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
W Uchwałe Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Domaradzu dokonać zmiany przez  zastąpienie nazwy:
1/w §1 "Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Baryczy" na "Punkt Lekarski w Baryczy"
2/ w §2 w  ust. 1 i 2"Ośrodek Zdrowia" na "Punkt Lekarski"
3/ w § 3 "Ośrodek Zdrowia" na "Punkt Lekarski"
  § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia i  podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.   
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -