XML
Utworzenie Zespołu Szkół w Golcowej
Uchwała Nr VII/51/07
Rady Gminy w Domaradzu
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Golcowej
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz  art. 62 ust.1 ustawy z dnia 07.09.1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późń. zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co następuje:
    § 1
 
Utworzyć z dniem 01 września 2007 r. Zespół Szkół w Golcowej, w skład którego wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej obejmująca wieś Golcowa od nr  1 do 156, od nr 351 do 583.
  2. Gimnazjum w Golcowej obejmujące wieś Golcowa od nr 1  do 583
 
   § 2
Siedzibą Zespołu Szkół w Golcowej jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Golcowej.
    § 3
 
Organizację Zespołu określi Statut, który nadany zostanie odrębną uchwałą.
 
§ 4
Akt założycielski Zespołu Szkół w Golcowej stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
 
  § 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 r.
 
  § 7
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Załącznik Nr 1
  do  uchwały Nr  VII/51/07
  Rady Gminy Domaradz
      z dnia  16 kwietnia  2007r.
 
 
A K T    z a ł o ż y c i e l s k i
 
szkoły publicznej
 

Zespołu Szkół  w Golcowej

 
 
    Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ust.3 i 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6  ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz uchwały  Nr  VII/51/ 07 Rady Gminy Domaradz  z dnia 16 kwietnia  2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Golcowej.
 
zakłada się
 

   Zespół Szkół w Golcowej

 
  1. W skład Zespołu Szkół w Golcowej wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej i Publiczne Gimnazjum w Golcowej.
  2. Siedzibą Zespołu Szkół w Golcowej jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Golcowej.
  3. Do obwodu Zespołu Szkół w Golcowej należą:
1/ wieś Golcowa obejmująca obwód szkolny Szkoły Podstawowej:
    od Nr 1 do 156 i od 351 do 583
2/ wieś Golcowa obejmująca obwód szkolny Gimnazjum w Golcowej od Nr 1 do 583   
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -