XML
Ustalenie planu sieci publicznych gimnazjów
Uchwała Nr  VII/53 / 07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 16 kwietnia 2007 r
 
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie
    Domaradz.
 
    Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z  2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów w Gminie Domaradz:
 
  1. Gimnazjum w Domaradzu obejmuje wieś Domaradz oraz część wsi Golcowa
  od nr 584 do 588.
  1. Gimnazjum w Golcowej obejmuje część wsi Golcowa od nr 1 do 583.
  2. Gimnazjum w Baryczy obejmuje wieś Barycz i część wsi Golcowa od nr 589 " 613.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr VI/45/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Domaradz.
 
§ 5
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -