XML
Zmiana regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli
Uchwała Nr IX/60/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia  26 lipca 2007 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli
 
  Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z  późń. zm.)  w związku z art.30 ust.6, art. 49 ust.2, art. 54 ust. 7 oraz art.91d ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. " Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
   §  1
W uchwale nr VI/34/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3.Nagroda organu prowadzącego wynosi   od  40 % - 200% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela otrzymującego nagrodę " 
 
2) w § 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
" 3.Nagroda dyrektora szkoły wynosi od 20% - 100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela otrzymującego nagrodę "
 
    § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od  1 stycznia  2007 r.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -