XML
Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr IX/63/07  

Rady  Gminy  Domaradz

 z dnia 26 lipca  2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104.
 
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
1.  Zwiększ się zakres rzeczowy w programie " Poprawa infrastruktury na terenie 
Gminy Domaradz" w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn   
"Zagospodarowanie centrum wsi " modernizacja i wyposażenie zaplecza
  sportowo-kulturalnego" w latach 2007 - 2008, a wzrost wydatków określa się  
  na kwotę 581 904 zł.
 
2.   § 9 pkt 5 Uchwały Nr VI/23/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r   
  w sprawie budżetu gminy na rok 2007 otrzymuje brzmienie " Upoważnia się  
  Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów 
  na Wieloletni Program Inwestycyjny na kwotę 8 220 056 złotych. 
 
§ 2
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

 
600       Transport i łączność 146 456
60016  Drogi publiczne gminne  146 456
Wydatki majątkowe 146 456
 
700   Gospodarka mieszkaniowa 146 456
   70005   Gospodarka gruntami nieruchomościami   146 456
    Wydatki majątkowe    146 456
 
§ 3
 

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

 
 
§ 4
   
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/ 63/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 lipca 2007r

 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

na lata 2007 " 2009
 
 
Lp.
Nazwa programu
Cel i zadania finansowane z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego
Jednostka organizacyjna realizująca program
Zadania
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
[w  zł]
Wydatki w latach
[w zł]
2007
2008
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
2007 - 2014
29 362 471
3 801 125
3 355 455
4 864 601
 
I.
 
Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Domaradz
2007 - 2014
28 804 581
3 714 596
3 183 053
4 725 999
1.1
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do uporządkowania
gospodarki ściekowej na terenie gminy Domaradz oraz
poprawy jakości wód powierzchniowych
Urząd Gminy Domaradz
Oczyszczalnia ścieków w m. Domaradz
2007 - 2009
5 496 533
3 568 140
0
1 928 393
1.2.
 
Urząd Gminy
Domaradz
Kanalizacja sanitarna w m. Domaradz
2007 - 2011
10 990 422
0
2 747 605
2 747 606
1.3.
 
Urząd Gminy
Domaradz
Kanalizacja sanitarna w m. Golcowa
2009 - 2014
11 735 722
0
0
50 000,00
 
1.4
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności wsi dla mieszkańców pod kątem spędzania wolnego czasu
Urząd Gminy
Domaradz
Zagospodarowanie centrum wsi-modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego
2007-2008
581 904
146 456
435 448
 
   
II.
 
Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej
 
2007 - 2010
557 890
86 529
172 402
138 602
2.1
 
Cel: promocja zdrowia i  zdrowego stylu życia, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych
Urząd Gminy
Domaradz
Realizacja zadania polega na:
 -  budowie boiska do siatkówki z nawierzchnią trawiastą.
- budowie boiska do piłki ręcznej i nożnej , nawierzchnia ze sztucznej trawy,
-  boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej
- skocznia do skoków w dal,
- bieżnia,
- ogrodzenie
2007 - 2010
557 890
86 529
172 402
138 602
 
 
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -