XML
Zmiany w budżecie gminy
 

    Uchwała Nr IX/64/07  

   Rady  Gminy  Domaradz

  z dnia 26 lipca 2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104.
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  141 524 zł
 
Dział    Treść   kwota
 
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę    60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat  60 zł
 
600  Transport i łączność    80 000 zł
    - dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej
  z dotacji celowej z budżetu państwa 80 000 zł
   
700  Gospodarka mieszkaniowa 15 983 zł
    - czynsz za wynajem lokalu 368 zł
    - Sprzedaż składników majątkowych 15 615 zł
 
750  Administracja publiczna 308 zł
    - odszkodowanie od ubezpieczyciela  308 zł
 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    15 000 zł 
   - środki finansowe z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
     na zakup umundurowania  15 000 zł
 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
   i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości
       prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    350 zł
   - odsetki od nieterminowych wpłat  350 zł  
 
758  Różne rozliczenia 8 800 zł
    - część oświatowa subwencji ogólnej   8 800 zł
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    10 700 zł 
   - odsetki od nieterminowych wpłat  200 zł
   - wpłaty przez urząd skarbowy podatku VAT 10 000 zł   
   - wpłata środków obrotowych zlikwidowanego zakładu
  budżetowego  500 zł
 
926  Kultura fizyczna i sport  10 323 zł
    - dotacja na dofinansowanie zajęć dla uczniów z Funduszu
  Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych     6 000 zł
    - zwrot dotacji z roku 2006 przez klub sportowy 4 323 zł
 
2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  7 496 zł
 
Dział    Treść   kwota
 
758  Różne rozliczenia 7 496 zł
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej    7 496 zł
 
3.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  372 552 zł
 
Dział   Rozdział    Treść   kwota
 
600   Transport i łączność   84 308 zł 
    60016   Drogi publiczne gminne  4 308 zł
wydatki bieżące   4 308 zł
60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 000 zł
wydatki majątkowe    80 000 zł
 
750   Administracja publiczna
  75023   Urzędy gmin   40 232 zł
   wydatki bieżące      40 232 zł
   w tym
  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  40 232 zł   
 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    15 000 zł 
    75412  Ochotnicze straże pożarne  15 000 zł
Wydatki bieżące    15 000 zł     
 

801   Oświata i wychowanie  179 529 zł

    80101 Szkoły Podstawowe  84 033 zł 

    Wydatki bieżące      84 033 zł
    W tym:
    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   11 910 zł  
 
   80110 Gimnazja   89 055 zł
   Wydatki bieżące  89 055 zł
   W tym:
   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  46 100 zł
 
   80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  6 441 zł
  Wydatki bieżące 6 441 zł
 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    29 483 zł

 
   90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód    2 000 zł
    Wydatki bieżące       2 000 zł
   90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg  27 483 zł
    Wydatki bieżące     27 483 zł 
 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   12 000 zł
  92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  12 000 zł
    Wydatki bieżące 12 000 zł
    W tym
Dotacja   12 000 zł
 
926  Kultura fizyczna i sport  12 000 zł   
   92695   Pozostała działalność  12 000 zł
    Wydatki bieżące 12 000 zł
    w tym;
    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 800 zł
 
§ 2
 
1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 238 524 zł, którego  źródłem finansowania ustala się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych.
 
    § 955   Przychody z innych rozliczeń krajowych  238 524 zł
 
§ 3
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 

Dział   Rozdział    Treść       Zwiększenia    Zmniejszenia

 
600   Transport i łączność  27 953  27 953
60016  Drogi publiczne gminne    27 953
Wydatki majątkowe   27 953
 
60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   27 953
Wydatki bieżące    607   
Wydatki majątkowe 27 346
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -