XML
Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała  Nr IX/ 65/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  26   lipca 2007 r.
 
w sprawie   powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na
    ławników do sądów powszechnych
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Powołuje się Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników    do sądów powszechnych w składzie :
1. Stanisław Domaradzki  zam.Barycz  - przewodniczący   
2. Józef Anioł   zam. Golcowa  - członek
3. Ryszard Wesołowski zam. Domaradz - członek
 
§ 2
 
Zadaniem  Zespołu  jest  ocena  zgłoszonych  kandydatur  na  ławników  oraz  przedstawienie  na  sesji  Rady  Gminy  swojej  opinii   o  zgłoszonych  kandydatach  ,  w  szczególności  w  zakresie  spełnienia  przez  nich  wymogów  określonych  w  ustawie.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -
Dodano do archiwum