XML
Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała Nr X/66/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających

powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst jednolity tekst D.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)


Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Ustala się dla terenu gminy Domaradz trzynaście punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym:

  1. w Baryczy - cztery punkty

  2. w Domaradzu - pięć punkty

  3. w Golcowej - cztery punkty.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Traci moc własna Uchwała Nr XXXII/200/06 z dnia 2 maja 2006. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -