XML
Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli
   

Uchwała Nr X/67/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art.42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),


Rada Gminy uchwala

co następuje:

§ 1


Celem ustalenia uśrednionego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, liczbę godzin zajęć z poszczególnych obowiązkowych wymiarów przelicza się na pełne etaty i sumuje. Uzyskana suma etatów przeliczeniowych równa jest liczbie godzin zajęć realizowanych z poszczególnych obowiązkowych tygodniowych wymiarów czasu pracy. Stosując zasadę proporcjonalności oblicza się uśrednione pensum dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


§ 4


Traci moc uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -