XML
Stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/68/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591z późn. zm.)oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z  2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.)Rada Gminy  uchwala

co następuje:


§ 1


Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :

1.  Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,50 zł od 1m"

powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych- 3,00 zł od 1 ha powierzchni ,   
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  
  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego "

0,05 zł od 1m" powierzchni ;  
2.  Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  - 0,40 zł od 1m" powierzchni użytkowej  
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  
    mieszkalnych lub ich  części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej- 13,50zł  zł od 1m" powierzchni użytkowej ,   
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
   kwalifikowanym  materiałem siewnym " 8,00 zł od 1m"  powierzchni
   użytkowej ,  
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
    świadczeń zdrowotnych  3,50 zł od 1m" powierzchni użytkowej ,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej   
    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,20 zł

od 1m" powierzchni użytkowej ; 
3. Od budowli -  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3

i ust.3-7 ustawy.
§ 2

Traci moc Uchwała Nr XII/76/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2008 r.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -