XML
Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
   

Uchwała  Nr X/69/07
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 17 września 2007 r.


w  sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

 


Na  podstawie  art.8 ust.2a, art.10 ust 2 pkt , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm)  art.  175 ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 z póź. zm. )


Rada  Gminy Domaradz

uchwala co  następuje :


§ 1


Udzielić pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 884 Domaradz " Przemyśl

w miejscowości Barycz.


§ 2


Ustala się wartość udziału Gminy w inwestycji określonej w § 1, w roku 2007 do kwoty 20 000,00 zł /projekt techniczny/.


§ 3Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.


§ 4


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 


 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -