XML
Inwestycja z GDDKiA
Uchwała  Nr X/70/07
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 17 września 2007 r.


w  sprawie  realizacji wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

 


  Na  podstawie  art.18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 45 i art. 51 ust. ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm)  art.  184 ust. 1 pkt 13 ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 z póź. zm.), oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.)


Rada  Gminy Domaradz

uchwala co  następuje :


§ 1


Zrealizować wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

w Rzeszowie zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 9 Radom " Barwinek w miejscowości Domaradz


§ 2


Ustala się wartość udziału Gminy w inwestycji określonej w §1, w roku 2007 do kwoty 20 000,00 zł /projekt techniczny/.


§ 3


Zawarcie szczegółowego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  powierza  się  Wójtowi  Gminy.


§ 4


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -