XML
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uchwała Nr X/72/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Domaradzu.


Na podstawie art. 18 ust 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) .), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)


Rada Gminy uchwala

co następuje :§ 1


Uchwalić Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Domaradz w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych.pdf Plik pdf 787.71 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -