XML
Użyczenie pomieszczeń

Uchwała Nr X/73/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.w sprawie użyczenia pomieszczeń.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn. zm.), art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)


  1. Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1

Wyrazić zgodę na użyczenie do 31 grudnia 2010 r. pomieszczeń o pow. 175,82 m2 w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Domaradzu z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzoną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Domaradzu.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -