XML
Zatwierdzenie statutu SP ZOZ w Domaradzu
 Uchwała Nr X/74/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 17 września 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu

Na podstawie art. 18 ust 2 , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)


Rada Gminy uchwala

co następuje :


§ 1

Zatwierdzenia się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu, przyjęty Uchwałą Nr 1/07 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu z dnia 13 września 2007 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
statut_SP_ZOZ.pdf Plik pdf 155.60 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-09-24
Publikujący -